Декларация за поверителност

Политика за защита на личните данни и поверителност

1. Защита на личните данни

Мапмедиа ЕООД осигурява пълна неприкосновеност, надеждна и постоянна защита на личните данни на ползвателите на bulterma.eu.

Защитата на личните данни се прилага за всички функции и услуги, независимо от това, дали се ползват или са онлайн достъпни на други компютърни платформи или устройства.

2. Събиране на информация

При регистрирането в bulterma.eu Потребителят попълва онлайн формуляр, съдържащ минимално необходими данни за себе си, съответно за компанията, която представлява. Потребителите трябва да предоставят верни, точни и актуални лични данни. Това включва най-общо:

За Индивидуални потребители

 • имена (физически, юридически и Username)
 • данни за локация (адрес)
 • контактни данни (адрес на електронна поща),

Фирмена информация

 • ЕИК
 • МОЛ
 • Фирмен уебсайт
 • адрес на електронна поща
 • Регистрационен № по ДДС
 • описание на предоставяни дейности и услуги
 • реклами
 • друга фирмена информация.

Информацията, която се изисква от Потребителите, е за пълно и адекватно предоставяне на нашите услуги и за създаване и поддържане на профила. Контактната информация ще се ползва само и единствено за целите на предоставянето на услугите и няма да бъде предавана на трети лица.

В случай че не желаете личните Ви данни да бъдат обработвани по реда на настоящата точка, имате право да заявите Вашия отказ на следния електронен адрес info@mapsbg.com. В резултат на този отказ е възможно да нямате достъп до пълните функционалности на сайта.

С регистрацията си като Потребител Вие предварително давате изричното си съгласие за получаване на рекламни или други съобщения, представящи услугите на Мапмедиа ЕООД.

3. Изрично съгласие за обработка на личните данни

С посещението на bulterma.eu Потребителят изрично заявява, че е:

 • запознат с обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
 • запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на предоставяните услуги
 • уведомен, че може да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с ползване на сайта
 • дава своето недвусмислено и безусловно съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД на Мапмедиа ЕООД да обработва предоставената от Потребителя информация, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД,
 • дава съгласие лични данни и друга предоставена от Потребителя информация да се предоставят за обработване от трети лица при спазване на изискванията на ЗЗЛД.
 • всеки Потребител може да коригира предоставените данни и да иска отстраняване на евентуални несъответствия. Ако личните Ви данни са грешни, ние ще ги променим след Ваше искане. Можете също така, да поискате премахване на личните ви данни от базата данни, като изпратите имейл на info@mapsbg.com.

Поверителност, съхраняване на и достъп до информация

1. Публични комуникации

Потребителите се съгласяват изрично, че всички дискусии, коментари и/или други съобщения, публикувано съдържание или комуникация представляват публични комуникации. bulterma.eu не носи каквато и да било отговорност по отношение на сайта, Потребителите и трети лица за всички последствия, произтичащи от участие на Потребителите в сайта, включително за евентуално неподходящо съдържание.

2. Съхраняване и достъп до информация

С посещението на bulterma.eu Потребителят дава изрично и безусловно съгласие Мапмедиа ЕООД да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя, включително.

Всеки Потребител може изрично да откаже съхраняването или достъпа до информацията, като в този случай следва да отчита възможността да му бъде отказан достъп до сайта.