Общи условия

1. За БУЛТЕРМА

bulterma.eu е специализиран сайт, в който може да намерите информация за балнео почивки и балнео лечение в курорти с минерална вода в България

За Мапмедиа ЕООД

МАПМЕДИА ЕООД със седалище и адрес на управление: България, София 1309  и ЕИК 203197028 .

Контакт с нас

Адрес: София 1309, бул. Александър Стамболийски 205 бл. А офис А103

Email: info@mapsbg.com

2. Приемане на Общите условия.

С посещението на сайта bulterma.eu в качеството си на ПОТРЕБИТЕЛ давате изрично, неотменимо и безусловно съгласие с настоящите Общи условия за потребители и посетители относно:

 • Правилата за ползване на сайта,
 • Политиката за защита на личните данни и поверителност,
 • Политиката за защита на авторски и сродните им права
 • Условията за ползване на съдържание
 • Условията за носене на отговорност от страна на Мапмедиа ЕООД.

Ако не сте съгласни с някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия, както и с някоя от политиките, условията и правилата, трябва да преустановите използването на сайта и на всички функции и услуги, които се предлагат на него. В случай че не спазите това, Мапмедиа ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претенции от Ваша страна.

3. Декларации на потребителите и посетителите

С посещението на bulterma.eu Вие декларирате изрично, неотменимо и безусловно, че:

 • сте на 14 или повече години, а в случай че нямате навършени 18 години, ползването на сайта е със съгласието на родител или настойник, който е запознат с характеристиките на сайта и неговото съдържание;
 • запознати сте и се съгласявате изрично с настоящите Общи условия, включително с Политиката за защита на личните данни и поверителност,
 • ще спазвате Политиката за защита на авторските и сродните им права и условията за публикуване и ползване на съдържание.

4. Потребители на сайта. Профили

4.1. Използване на Сайта

Потребители на Сайта са всички физически и/или юридически лица, които посещават bulterma.eu.

4.2. Възрастови ограничения

Физическите лица, потребители на сайта, може да бъдат само лица, навършили 18 години. Сайтът може да бъде използван и от лица, навършили най-малко 14 години, но само и единствено със знанието и със съгласието на техен родител или настойник, който се съгласява с настоящите Общи условия. Лица под 14-годишна възраст не може да използват сайта.

4.3. Видове потребители според регистрацията и ползването на услугите:

 • Посетител

Посетителите са потребители, регистрирани чрез Email адрес или чрез влизането си в сайта чрез автоматично създаден профил от системата.

 • Потребител

Потребителите може да публикуват съдържание, както и да ползват платените услуги на bulterma.eu.

При регистрация като Потребител Мапмедиа ЕООД може да изисква предоставянето на информация относно регистрацията и правния статус на Потребителя като той се задължава да предоставя достоверна информация до администратора на bulterma.eu.

4.5. Политика за закриване на профила и премахване на съдържание

bulterma.eu може да прекрати достъпа на Потребителя до услугите и/или да закрие профила в следните случаи:

 • при злоупотреба с чужд профил или лични данни,
 • при посочване на неверни данни за регистрация в сайта,
 • при нарушаване на правилата на настоящите Общи условия,
 • качване на неподходящо съдържание,
 • нарушение на авторски или сродни права
 • в други случаи, по усмотрение на Мапмедиа ЕООД.

5. Функции и услуги, предоставяни от bulterma.eu

Потребителите и Посетителите може да ползват функциите за:

 • Търсене на информация за обекти и друго съдържание;
 • За оценка на показваните обекти и за публикуване на коментари, които трябва да отговарят на правилата за публикуване на съдържание;
 • При публикуване на съдържание като Потребител относно туристически обекти (текст, снимки и др.). информацията става публична след одобрение от администратора на bulterma.eu. Публикуването на информация като Потребител е безплатно, с изключение на ползването на допълнителни услуги, които се предлагат срещу заплащане.

За ползването на платени услуги може да изпратите запитване на имейл адрес: info@mapsbg.com.

5.1. Правила за публикуване на съдържание.

Всеки Посетител, има право да публикува съдържание при спазване на изискванията на настоящите Общи условия и приложимото законодателство.

Платено съдържание може да бъде публикувано само и единствено от Потребители при условията на настоящите Общи условия и приложимото законодателство.

5.2. Ограничения за публикуване на съдържание

Потребителите се съгласяват изрично, неотменимо и безусловно, че Мапмедиа ЕООД запазва правото си да откаже публикуване или да премахне от сайта всяко информационно съдържание за което е на мнение, че противоречи на приложимото законодателство, на добрите нрави и етични кодекси.

Посетителите и Потребителите отговарят за всички вреди, претърпени от Мапмедиа ЕООД във връзка с публикуването на информационно съдържание, което не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия, включително, но не само при искове от трети лица, съдебни, административни или административно-наказателни мерки и процедури и др.

5.3. Изменения на функции и/или Услуги

bulterma.eu има правото по всяко време да променя или може да прекрати разпространяването на каквато и да е информация, както и да предприема всякакви промени, изменения, допълнения, спирания, прекратявания и други действия със съдържанието, функционалностите, услугите и други характеристики на сайта или част от него.

6. Политика за защита на авторски и сродните им права.

6.1. Интелектуална собственост на Мапмедиа ЕООД

Мапмедиа ЕООД урежда правата върху представяното съдържание със съответните автори или разработчици. bulterma.eu e собственик и на авторското право в избора,  подредбата на съдържанието на сайта, както и на съществуващата база-данни.

Предоставеното право за ползване на снимки не засяга авторството на фотографите и не ограничава по никакъв начин техните авторски или сродни права.

Потребителят не може да модифицира, публикува, предава, да участва в прехвърляне или продажба или по някакъв начин да използва всяка част от съдържанието или части от него.

Потребителят може да тегли, копира, принтира и ползва материали и съдържание от сайта за лична употреба.

6.2. Интелектуална собственост на Потребители и трети лица

Освен използваното авторско съдържание bulterma.eu дава възможност на Потребителите да публикуват съдържание, включително снимки, текст, видео аудио и музикални произведения и друг вид съдържание. В този случай Мапмедиа ЕООД действа като платформа за съдържание, предоставено от трети страни и Потребители, без да е носител на авторски или сродни права, освен ако това не е указано изрично.

6.3. Публикуване на съдържание от Потребители

Потребителите нямат право да публикуват материали, защитени от авторско право или сродните му права, търговска марка или друго право на интелектуална собственост без изричното разрешение на съответния правоносител или без подобно публикуване да е разрешено от действащото законодателство. В случай че публикуват чуждо съдържание в съответствие с приложимото законодателство Потребителите изрично посочват съответния/те автор/и или друг/и правоносител/и.

Потребителят носи цялата отговорност при злоупотреба с или нарушение на авторско право или сродните му права, търговска марка или друго право на интелектуална и/или индустриална собственост като понася всички неблагоприятни последици от подобна злоупотреба или нарушение съгласно приложимото законодателство.

6.4. Предоставяне на права.

Предоставяне на неизключителни права на Мапмедиа ЕООД

Доколкото Потребителят е носител на авторско или сродно право или на друг вид право на интелектуална или индустриална собственост върху определено публикувано на сайта съдържание чрез публикуването им на сайта, Потребителят предоставя на bulterma.eu неизключително, безвъзмездно, вечно и неотменимо правото да използва, възпроизвежда, изменя, адаптира, модифицира, публикува, редактира, превежда, разпространява, представя или използва по друг начин това съдържание или обект самостоятелно или като част от други произведения под всякаква форма, чрез всякакви медии или технологии, без териториални или времеви ограничения, както и да преотстъпва тези права на други лицензополучатели.

Предоставяне на неизключителни права на други Потребители

С публикуването на каквото и да било съдържание на Сайта Потребителят предоставя на всеки друг Потребител право за достъп, преглед или възпроизвеждане на материали за лична употреба на това съдържание.

Ако Мапмедиа ЕООД е допуснало публикуването на сайта на текст или друго съдържание, които нарушават пряко или непряко съществуващи авторски или сродни права, то потърпевшите се съгласяват изрично, че подобно нарушение не е умишлено и Мапмедиа ЕООД не носи отговорност за нарушението. При установяване на подобно нарушение, включително по сигнал на заинтересованото лице, Мапмедиа ЕООД изтрива от сайта въпросното съдържание. Всякакви искове или претенции за обезщетение вследствие на подобно нарушение са изключени.

7. Отговорност

7.1. Потребителят се съгласява изрично, неотменимо и безусловно, че използването на този сайт е на собствен риск. bulterma.eu, неговите партньори, служители, търговци, доставчици или който и да е, не могат да гарантират, че сайтът винаги ще е безопасен, сигурен, в изправност и няма да има грешки, нито пък поемат гаранция, че Сайтът ще функционира винаги без прекъсвания, забавяне или несъвършенства, както и относно резултатите от използването на сайта, нито пък точността, надеждността или съдържанието на всяка информация, функционалност, услуга или др., предоставяни от или чрез сайта.

Достъпът до Сайта се предоставя „какъвто е“ и „какъвто се предлага“. Мапмедиа ЕООД не отговаря за каквито и да е претенции, изрични или предполагаеми, във връзка с работата на сайта и възможностите за неговото ползване, като цяло или за някаква конкретна цел.

7.2. Отговорност за функционирането на Сайта

Потребителите приемат, че въпреки че Интернет е сигурна среда, понякога има прекъсвания в предлаганите услуги или функционалности, които са извън контрола на bulterma.eu и че поради различни обстоятелства достъпът до Сайта може да бъде прекъснат, временно спрян или прекратен.

7.3. Отговорност за съдържание публикувано от Потребител или трето лице

bulterma.eu не е длъжно да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услугите или функционалностите. bulterma.eu не носи отговорност за информацията, коментарите, съдържанието, публикувани от Потребители или трети лица на сайта.

Потребителите носят цялата отговорност за публикуваните от тях съдържания, съобщения или информация, както и извършваните от тях действия, включително злоупотреба с чужди лични данни, нарушения на авторското право и сродните му права, както и други нарушения на права и др.

Допълнителни разпоредби

8.1. Влизане в сила

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им на сайта bulterma.eu.

8.2. Промяна, изменения и допълнения

bulterma.eu може да преразглежда и да променя, изменя или допълва тези Общи условия по всяко време. Когато са направени съществени промени на тези Общи условия, Мапмедиа ЕООД ще се опита да Ви уведоми по подходящ начин, включително чрез изпращане на писмо на електрония, с който сте регистрирани на Сайта, или чрез публикуване на уведомление за промяната на сайта.

8.3. Приложимо право

Независимо че сайтът може да бъде достъпен от множество държави, Мапмедиа ЕООД е дружество, регистрирано в България и спрямо неговата дейност се прилагат разоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове между Страните, възникнали във връзка с ползването на Сайта и неговите Услуги и функционалности ще се решават чрез преговори между съответния Потребител и Мапмедиа ЕООД, а в случай, че това се окаже невъзможно, споровете ще бъдат отнасяни за разрешаванe пред компетентния съд в гр. София.


Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на Мапмедиа ЕООД на 01.06.2021 г. и се прилагат в отношенията между Мапмедиа ЕООД и Потребителите и/или посетителите на bulterma.eu.

За всякакви въпроси или коментари, свързани с прилагането на Общите условия може да се свържете с нас на адрес info@mapsbg.com.